Wat houdt jouw taak als kwaliteitsmanager in en hoe lang doe je dat al?

Pas vrij recent, want ik ben in 2015 bij de Rail Europe Solutions Groep gekomen, als stagiaire bij een van onze bedrijven. Na mijn stage werd ik door Rail Europe Solutions Mécanique Ferroviaire MFD aangeworven na de overname ervan (begin 2015), om een kwaliteitscertificeringsproces op te zetten.

In 2016 kreeg het kwaliteitssysteem van de vestiging van Rail Europe Solutions Mécanique Ferroviaire (MFD) de ISO 9001-certificering.

In 2019 heb ik het kwaliteitssysteem bij Rail Europe Solutions Béton (Emofer) geactualiseerd en hebben wij de certificering ISO 9001 versie 2015 behaald, na de versie van 2008 die al van kracht was.

Tezelfdertijd waren CCB en Rail Europe Solutions Bois (Rail Europe) reeds gecertificeerd (ISO 9001 en 14001). Deze kwaliteits- of KVM-systemen moesten in leven gehouden worden en de certificeringen moesten voortgezet worden.

Naarmate de behoeften van Rail Europe Solutions Mécanique Ferroviaire (MFD) groeiden, hebben wij het systeem uitgebreid met veiligheids- en milieuaspecten. Sinds 2020 is het beheersysteem gecertificeerd volgens de normen ISO 9001, 14001 en 45001.

Toen ik in 2015 met kwaliteit begon, was ik vooral op aanwezig op het terrein, om de kwaliteit van de producten te verzekeren. Tegelijkertijd was en is het mijn taak om het kwaliteitsgarantiesysteem in te voeren en te leiden, dat tot doel heeft de certificering door een externe instantie te behouden. Dit betekent dat wij samen met de directie het KVM-beleid bepalen en dat ik de processen van het bedrijf implementeer en verbeter. Om ervoor te zorgen dat het kwaliteitssysteem goed wordt gecontroleerd, stellen de directie en ik jaarlijks streefcijfers vast voor de kwaliteit van de producten, de logistiek, de toeleveringsketen, de administratie, het personeelsbeheer en de handel. Het klinkt allemaal wat ingewikkeld, maar het is een spannende taak die geduld en precisie vereist. Zo houd ik dagelijks toezicht op de kwaliteitsindicatoren en volg ik de corrigerende en preventieve maatregelen op (in overleg met de betrokken diensten, om het kwaliteitssysteem te verbeteren en aan de eisen en de tevredenheid van de klanten te voldoen). Mijn opdracht bestaat er ook in de werknemers bewust te maken van de begrippen kwaliteit en hen te informeren over de procedures die daaraan gekoppeld zijn. Ik houd er ook van om regelmatig interne audits uit te voeren.

Op welke manier is de functie van kwaliteitsmanager een garantie voor de kwaliteit van een bedrijf?

Het beroep als zodanig is niet de kwaliteitsgarantie van het bedrijf, het zijn de certificering zelf en de aanpak die daaruit voortvloeit die de eerste kwaliteitsgarantie zijn. Wij volgen een internationale norm die bewijst dat wij de dingen goed willen doen en die ons een aanpak geeft om te volgen.

Er worden kwaliteitscontroles ingevoerd. Op die manier zorgen wij ervoor dat de goederen die aan de klanten geleverd worden, aan hun eisen zullen voldoen. Dat geldt in beide richtingen: wij zorgen ervoor dat de specificaties worden nageleefd wanneer wij de producten aan onze klanten leveren, maar ook stroomopwaarts! Vóór elke productie gaan wij na of wij kunnen produceren en of wij de specificaties kunnen naleven. Wij gaan na of wij over de middelen beschikken om deze specificaties na te leven, de controlemiddelen, de manier om te controleren, de controleondersteuning. Wij geven deze methoden en middelen door aan het personeel, maar wij moeten er ook voor zorgen dat deze controle-instrumenten goed geijkt zijn.

Deze job is zo afwisselend, wij komen in aanraking met verschillende domeinen binnen het bedrijf, wij werken bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van vaardigheden, wij leiden mensen op. Al die afwisseling, al die ingevoerde en gecontroleerde processen, stellen het bedrijf in staat om efficiënter te worden.

Wat is je grootste voldoening geweest bij Rail Europe Solutions?

De verschillende certificeringen van de sites! Daar komt het op neer: wij zetten een proces op, en het behalen van een certificering is als het behalen van een diploma aan het eind van de cursus.

Wij zijn bij Rail Europe Solutions Mécanique Ferroviaire (MFD) van nul begonnen en hebben de drie certificeringen behaald, een enorme prestatie. Dat is echter geen persoonlijk succes: het is niet vanzelf gegaan. Het was werkelijk het hele team dat het mogelijk maakte om dit te bereiken, zowel het kantoorpersoneel als de productiemedewerkers, en het is vooral door hen dat dit bereikt wordt. Iedereen draagt zijn steentje bij. Voor de certificeringen op de andere sites van de groep hebben wij, in samenwerking met Frédéric Dalimier en Fabien Delbove, de bestaande certificeringen kunnen behouden en de nieuwe certificeringen kunnen invoeren.

Hoe zag de Rail Europe Solutions Groep er in 2015 uit?

De notie van een kwaliteitssysteem was nog niet zo ver gevorderd, ook al was de kwaliteit van onze verschillende producten er wel, anders zouden wij vandaag niet op dit niveau staan, en met een groep van deze omvang is dat vanzelfsprekend. Voor de rest was het een federatie van KMO’s die allemaal onafhankelijk van elkaar waren (CCB, Rail Europe, Woodprotect maakten al tientallen jaren deel uit van de groep, daarna werd MFD in 2015 geïntegreerd, Emofer hadden we nog niet). Wij zijn van een houthandel met handel in materiaal en recyclage van oude dwarsliggers naar twee bedrijven gegaan die binnen de groep op hetzelfde niveau moesten worden gebracht.

Hoe is de Rail Europe Solutions Groep geëvolueerd sinds jij erbij kwam?

De Groep is sterk gegroeid en verbeterd door de oprichting van de “groep” als zodanig. Zoals ik al zei, was het een groep kleine KMO’s die zichzelf afzonderlijk bestuurden, en nu is het een meer globale groep geworden, met een uitwisseling van vaardigheden tussen de bedrijven, een sterke commerciële structuur en een drijvende kracht voor ontwikkeling. Wat de kwaliteit betreft, die is noodzakelijkerwijs ook geëvolueerd, wij hebben onze eisen verhoogd en wij hebben het nodige werk verzet. Dit was ook een manier om tegemoet te komen aan de eisen van de klanten, die steeds meer kwaliteitseisen stellen.

Hoe voel je je binnen de Rail Europe Solutions Groep?

Op mijn plaats! Goed! Het is een beetje het tegenovergestelde van wat al gezegd is, maar het is een groep met veel kleine KMO’s, waar iedereen elkaar kent bij de voornaam. Het is een Frans-Belgische groep, dus ik denk dat dat er een groot deel van uitmaakt, het maakt de communicatie gemakkelijker. Ik stel de directe relaties en nabijheid erg op prijs. Iedereen kan over het algemeen goed met elkaar opschieten. Niemand trekt elkaar naar beneden. Het is echt een plezier om te werken, in een uitdagende en motiverende sfeer. Het management trekt ons naar boven, streeft naar kwaliteitsgroei, er wordt veel geïnvesteerd, de bedrijven groeien, met de nodige middelen. Bij Rail Europe Solutions Matériel Ferroviaire, bijvoorbeeld, hebben we geïnvesteerd in machines en in de opleiding van ons personeel, dingen die zonder de kracht van de groep niet noodzakelijk mogelijk waren geweest.