Wettelijke vermeldingen

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website www.rail-europe-solutions.com op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die bij de creatie en de controle van de website betrokken zijn:

Eigenaar: Rail Europe Solutions – Siret-nr.: 84538988100010 – 36 RUE DE LA CAMPAGNE 08320 VIREUX WALLERAND

Ontwerp en realisatie: Communicatiebureau Graphik Impact
Website: www.graphik-impact.com
E-mail : contact@graphik-impact.com

Verantwoordelijk voor publicatie : M. Michaël Blanchard – m.blanchard@groupe-res.com

Host : OVH – 2 RUE KELLERMANN BP 99985 59100 ROUBAIX FRANCE

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de website www.rail-europe-solutions.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangevuld worden, en de gebruikers van de www.rail-europe-solutions.com website wordt dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. Rail Europe Solutions kan echter besluiten de website tijdelijk offline te halen voor technisch onderhoud. In dat geval zal Rail Europe Solutions trachten de gebruikers vooraf in te lichten over de data en tijdstippen van de interventie.

De website www.rail-europe-solutions.com wordt regelmatig bijgewerkt door Rail Europe Solutions. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment gewijzigd worden: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die verzocht wordt ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website www.rail-europe-solutions.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

Rail Europe Solutions streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de website www.rail-europe-solutions.com. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf of aan derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.rail-europe-solutions.com wordt louter ter informatie gegeven en kan gewijzigd worden. Bovendien is de informatie op de website www.rail-europe-solutions.com niet volledig. Het wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert het op de markt werd gebracht.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De website maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Rail Europe Solutions is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die op de website toegankelijk zijn, met name de teksten, beelden, grafieken, logo’s, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een gedeelte van de elementen van de website, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: Rail Europe Solutions.

Elk ongeoorloofd gebruik van de website of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

Rail Europe Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt aan de uitrusting van de gebruiker bij het raadplegen van de website www.rail-europe-solutions.com, en die voortvloeit hetzij uit het gebruik van uitrusting die niet beantwoordt aan de specificaties vermeld in punt 4, hetzij uit het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

Rail Europe Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van opportuniteit) die voortvloeit uit het gebruik van de website www.rail-europe-solutions.com.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Rail Europe Solutions behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud te verwijderen die op deze website is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt Rail Europe Solutions zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s …).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de website www.rail-europe-solutions.com kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker op de website www.rail-europe-solutions.com is gekomen, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internetprotocol (IP)-adres van de gebruiker.

In elk geval verzamelt Rail Europe Solutions alleen persoonsgegevens over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die door de website www.rail-europe-solutions.com worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze gegevens met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij/zij ze zelf invoert. De gebruiker van de website www.rail-europe-solutions.com wordt er dan van op de hoogte gebracht of hij/zij al dan niet verplicht is deze gegevens te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, heeft iedere gebruiker recht op toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Er worden geen persoonsgegevens van de gebruiker van de website www.rail-europe-solutions.com zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of op welke drager dan ook aan derden verkocht. Alleen de overname van Rail Europe Solutions en zijn rechten zou het mogelijk maken de genoemde gegevens door te geven aan de eventuele koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site www.rail-europe-solutions.com.

De website wordt niet aangegeven bij de CNIL omdat hij geen persoonsgegevens verzamelt.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

De website www.rail-europe-solutions.com bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, die met toestemming van Rail Europe Solutions zijn opgezet. Rail Europe Solutions beschikt echter niet over de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte websites te controleren, en aanvaardt bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid voor dit feit.

Het surfen op de website www.rail-europe-solutions.com kan tot gevolg hebben dat er cookie(s) op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestandje waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt over de navigatie van een computer op een website. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de website te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende metingen van de bezoekfrequentie mogelijk te maken.

Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn/haar computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: Tabblad Extra (tandwielvormig pictogram rechtsboven) / Internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok. Bevestig met Ok.

In Firefox: Klik boven in het browservenster op de Firefox-knop, ga dan naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy.
Pas de instellingen aan naar: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Vink het vakje ten slotte uit om de cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (pictogram van een tandwiel) rechts bovenaan in de browser. Kies Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen tonen. Klik in de rubriek “Privacy” op Inhoudsinstellingen. In de rubriek “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechts bovenaan in de browser. Kies Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen tonen. In de rubriek “Privacy”, klik op voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u de cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.rail-europe-solutions.com is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn uitsluitend bevoegd.

10. De voornaamste wetgevingen in kwestie.

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11. Woordenlijst.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovenvermelde website.

Persoonsgegevens: “gegevens die, in welke vorm ook, het mogelijk maken de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben direct of indirect te identificeren” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).